Legal
Downloads
Contact
 


A. D. M. බුද්ධදාස මහතා

 

Mr. A. D. M. Buddhadasa

ප්‍රවීන අභිධර්මාචාර්ය වරයෙකි.

Download All
YouTube

 

1. චිත්ත සංග්‍රහය

 

bu001

පරමාර්ථ සතර 1

1h., ©Buddhadasa

bu002

පරමාර්ථ සතර 2

1h., ©Buddhadasa

bu003

ලෝභමූල සිත් 1

1h., ©Buddhadasa

bu004

ලෝභමූල සිත් 2

1h., ©Buddhadasa

bu005

දෝසමූල සිත්

1h., ©Buddhadasa

bu006

මෝහමූල සිත්

1h., ©Buddhadasa

bu007

අකුසල විපාක සිත්

1h., ©Buddhadasa

bu008

අහේතුක සිත්

1h., ©Buddhadasa

bu009

විඤ්ඤාණ සිත්

1h., ©Buddhadasa

bu010

අහේතුක සිත්

1h., ©Buddhadasa

bu011

අහේතුක ක්‍රියා සිත්

1h., ©Buddhadasa

bu012

කුසල් සිත්

1h., ©Buddhadasa

bu013

සහේතුක කාමාවචර සිත්

1h., ©Buddhadasa

bu014

සහේතුක සිත්

1h., ©Buddhadasa

bu015

රූපාවචර කුසල් සිත්

1h., ©Buddhadasa

bu016

රූපාවචර සිත්

1h., ©Buddhadasa

bu017

අරූපාවචර කුසල් සිත්

1h., ©Buddhadasa

bu018

ලෝකෝත්තර සිත් 1

1h., ©Buddhadasa

bu019

ලෝකෝත්තර සිත් 2

1h., ©Buddhadasa

bu020

ලෝකෝත්තර සිත් 3

1h., ©Buddhadasa

bu021

සියලුම සිත්

1h., ©Buddhadasa
 

2. චෛතසික සංග්‍රහය

 

bu022

පස්සද්ධි චෛතසික

1h., ©Buddhadasa

bu023

චෛතසික

1h., ©Buddhadasa

bu024

සබ්බචිත්ත සාධාරණ චෛතසික

1h., ©Buddhadasa

bu025

මහග්ගත, විරිය චෛතසික

1h., ©Buddhadasa

bu026

ප්‍රකීර්ණක චෛතසික

1h., ©Buddhadasa

bu027

මෝහ චතුෂ්කය

1h., ©Buddhadasa

bu028

ලෝභ ත්‍රිකය

1h., ©Buddhadasa

bu029

දෝස චතුශ්කය

1h., ©Buddhadasa

bu030

ථීන, මිද්ධ චෛතසික

1h., ©Buddhadasa

bu031

සද්ධා, සති චෛතසික 1

1h., ©Buddhadasa

bu032

සද්ධා, සති චෛතසික 2

1h., ©Buddhadasa

bu033

සති චෛතසිකය

1h., ©Buddhadasa

bu034

හිරි, ඔත්තප්ප චෛතසික

1h., ©Buddhadasa

bu035

කාය ලහුතා චෛතසිකය

1h., ©Buddhadasa

bu036

විරති චෛතසික තුන

1h., ©Buddhadasa

bu037

කරුණා, මුදිතා චෛතසික

1h., ©Buddhadasa

bu038

අඤ්ඤසමාන චෛතසික

1h., ©Buddhadasa

bu039

සම්ප්‍රයෝග නය 1

1h., ©Buddhadasa

bu040

සම්ප්‍රයෝග නය 2

1h., ©Buddhadasa

bu041

සම්ප්‍රයෝග නය 3

1h., ©Buddhadasa

bu042

සංග්‍රහ නය 1

1h., ©Buddhadasa

bu043

සංග්‍රහ නය 2

1h., ©Buddhadasa

bu044

චෛතසික සමාලෝචනය

1h., ©Buddhadasa
 

3. ප්‍රකීර්ණක සංග්‍රහය

 

bu045

ප්‍රකීර්ණක ඛණ්ඩය

1h., ©Buddhadasa

bu046

පටිසන්ධි කෘත්‍යය

1h., ©Buddhadasa

bu047

සන්තීරණ අධි කෘත්‍යය

1h., ©Buddhadasa

bu048

කෘත්‍ය සංග්‍රහය

1h., ©Buddhadasa

bu049

ජවන කෘත්‍යය

1h., ©Buddhadasa

bu050

තදාරම්මණ, චුති කෘත්‍ය

1h., ©Buddhadasa

bu051

ද්වාර සංග්‍රහය

1h., ©Buddhadasa

bu052

ආරම්මණ සංග්‍රහය 1

1h., ©Buddhadasa

bu053

ආරම්මණ සංග්‍රහය 2

1h., ©Buddhadasa

bu054

ආරම්මණ සංග්‍රහය 3

1h., ©Buddhadasa

bu055

වත්ථු සංග්‍රහය

1h., ©Buddhadasa
 

4. විරති සංග්‍රහය

 

bu056

චිත්ත වීථි

1h., ©Buddhadasa

bu057

වීථිමහන්තාරම්මණය

1h., ©Buddhadasa

bu058

චිත්ත වීථි 1

1h., ©Buddhadasa

bu059

චිත්ත වීථි 2

1h., ©Buddhadasa

bu060

මරණාසන්න වීථිය

1h., ©Buddhadasa

bu061

අර්පණා, ජවන වාරය

1h., ©Buddhadasa

bu062

සෝතාපත්ති වීථිය

1h., ©Buddhadasa

bu063

අභිඤ්ඤා වීථිය

1h., ©Buddhadasa

bu064

නිරෝධ සමාපත්ති

1h., ©Buddhadasa

bu065

අර්පණා, ජවන වාරය

1h., ©Buddhadasa

bu066

තදාරම්මණ නියමය

1h., ©Buddhadasa

bu067

ජවන නියමය 1

1h., ©Buddhadasa

bu068

ජවන නියමය 2

1h., ©Buddhadasa

bu069

පුද්ගල බේධය

1h., ©Buddhadasa
 

5. වීථිමුක්තක සංග්‍රහය

 

bu070

භූමි චතුෂ්කය 1

1h., ©Buddhadasa

bu071

භූමි චතුෂ්කය 2

1h., ©Buddhadasa

bu072

භූමි චතුෂ්කය 3

1h., ©Buddhadasa

bu073

පටිසන්ධිය

1h., ©Buddhadasa

bu074

කර්ම චතුෂ්කය

1h., ©Buddhadasa

bu075

විපාක දාන පරියාය

1h., ©Buddhadasa

bu076

විපාක කාල වශයෙන් විස්තර කිරීම

1h., ©Buddhadasa

bu077

විපාක පදට්ධාන වශයෙන් විස්තර කිරීම

1h., ©Buddhadasa

bu078

කර්ම විපාක

1h., ©Buddhadasa

bu079

කර්මය 1

1h., ©Buddhadasa

bu080

කර්මය 2

1h., ©Buddhadasa

bu081

කර්මය 3

1h., ©Buddhadasa

bu082

කාමාවචර කුසල්

1h., ©Buddhadasa

bu083

කාමාවචර කර්ම

1h., ©Buddhadasa

bu084

කර්මය

1h., ©Buddhadasa

bu085

මහග්ගත කුසල කර්ම

1h., ©Buddhadasa

bu086

අරූපාවචර කුසල්

1h., ©Buddhadasa

bu087

මරණෝත්පත්තිය 1

1h., ©Buddhadasa

bu088

මරණෝත්පත්තිය 2

1h., ©Buddhadasa

bu089

මරණෝත්පත්තිය 3

1h., ©Buddhadasa

bu090

මරණාසන්න වීථිය 1

1h., ©Buddhadasa

bu091

මරණාසන්න වීථිය 2

1h., ©Buddhadasa

bu092

මරණාසන්න වීථිය 3

1h., ©Buddhadasa

bu093

මරණාසන්න වීථිය 4

1h., ©Buddhadasa
 

6. රූප සංග්‍රහය

 

bu094

රූප පරිච්ඡේදය

1h., ©Buddhadasa

bu095

ප්‍රසාද රූප පහ

1h., ©Buddhadasa

bu096

භව රූප, ජීවිතෙන්‍ද්‍රිය

1h., ©Buddhadasa

bu097

ආහාර රූප

1h., ©Buddhadasa

bu098

රූප විභාගය 1

1h., ©Buddhadasa

bu099

රූප විභාගය 2

1h., ©Buddhadasa

bu100

රූප සමුට්ඨාන

1h., ©Buddhadasa

bu101

කර්මජ අධි රූප සමුට්ඨාන

1h., ©Buddhadasa

bu102

රූප සමුට්ඨාන 1

1h., ©Buddhadasa

bu103

රූප සමුට්ඨාන 2

1h., ©Buddhadasa

bu104

රූප විභාගය 1

1h., ©Buddhadasa

bu105

රූප විභාගය 2

1h., ©Buddhadasa

bu106

රූප කලාප

1h., ©Buddhadasa

bu107

රූප ප්‍රවෘත්ති ක්‍රමය 1

1h., ©Buddhadasa

bu108

රූප ප්‍රවෘත්ති ක්‍රමය 2

1h., ©Buddhadasa

bu109

රූප ප්‍රවෘත්ති ක්‍රමය 3

1h., ©Buddhadasa

bu110

නිර්වාණය 1

1h., ©Buddhadasa

bu111

නිර්වාණය 2

1h., ©Buddhadasa

bu112

නිර්වාණය 3

1h., ©Buddhadasa

bu113

නිර්වාණය 4

1h., ©Buddhadasa

bu114

නිර්වාණය 5

1h., ©Buddhadasa

bu115

ආකාර බේධය

1h., ©Buddhadasa
 

7. සමුච්චය සංග්‍රහය

 
 

7.1. අකුසල සංග්‍රහය

 

bu116

සමුච්ඡය කාණ්ඩය

1h., ©Buddhadasa

bu117

චතුරාශ්‍රව ධර්ම 1

1h., ©Buddhadasa

bu118

චතුරාශ්‍රව ධර්ම 2

1h., ©Buddhadasa

bu119

අකුසල සංග්‍රහය

1h., ©Buddhadasa

bu120

උපාදාන සතර

1h., ©Buddhadasa

bu121

කාමච්ඡන්‍දාදී නීවරණ

1h., ©Buddhadasa

bu122

ථීනමිද්ධ නීවරණය

1h., ©Buddhadasa

bu123

නීවරණ

1h., ©Buddhadasa

bu124

සප්ත අනුසය 1

1h., ©Buddhadasa

bu125

සප්ත අනුසය 2

1h., ©Buddhadasa

bu126

සංයෝජන 1

1h., ©Buddhadasa

bu127

සංයෝජන 2

1h., ©Buddhadasa

bu128

දස කිලේස 1

1h., ©Buddhadasa

bu129

දස කිලේස 2

1h., ©Buddhadasa

bu130

දස කිලේස 3

1h., ©Buddhadasa

bu131

අකුසල සංග්‍රහය

1h., ©Buddhadasa
 

7.2. මිශ්‍රක සංග්‍රහය

 

bu132

මිශ්‍රක සංග්‍රහය – හේතු

1h., ©Buddhadasa

bu133

ධ්‍යානාංග

1h., ©Buddhadasa

bu134

ද්වාදස මග්ගංග 1

1h., ©Buddhadasa

bu135

ද්වාදස මග්ගංග 2

1h., ©Buddhadasa

bu136

ද්වාදස මග්ගංග 3

1h., ©Buddhadasa

bu137

බල ධර්ම 1

1h., ©Buddhadasa

bu138

බල ධර්ම 2

1h., ©Buddhadasa

bu139

බල නවය

1h., ©Buddhadasa

bu140

අධිපති සතර

1h., ©Buddhadasa

bu141

ආහාර සතර

1h., ©Buddhadasa

bu142

මිශ්‍රක සංග්‍රහය අවසානය

1h., ©Buddhadasa

bu143

හේතු

1h., ©Buddhadasa
 

7.3. බෝධිපාක්‍ෂික සංග්‍රහය

 

bu144

සතර සතිපට්ඨාන 1

1h., ©Buddhadasa

bu145

සතර සතිපට්ඨාන 2

1h., ©Buddhadasa

bu146

සතිපට්‍ඨානය – විපල්ලාස

1h., ©Buddhadasa

bu147

සතර සම්මප්පධාන

1h., ©Buddhadasa

bu148

ඉද්ධිපාද 1

1h., ©Buddhadasa

bu149

ඉද්ධිපාද 2

1h., ©Buddhadasa

bu150

ඉද්ධිපාද 3

1h., ©Buddhadasa

bu151

සද්ධින්‍ද්‍රිය

1h., ©Buddhadasa

bu152

විරියින්‍ද්‍රිය

1h., ©Buddhadasa

bu153

සතින්‍ද්‍රිය

1h., ©Buddhadasa

bu154

සමාධින්‍ද්‍රිය

1h., ©Buddhadasa

bu155

පඤ්ඤින්‍ද්‍රිය

1h., ©Buddhadasa

bu156

බල ධර්ම 1

1h., ©Buddhadasa

bu157

බල ධර්ම 2

1h., ©Buddhadasa

bu158

මාර සේනා

1h., ©Buddhadasa

bu159

සති සම්බොජ්‍ඣඞ්‍ගය

1h., ©Buddhadasa

bu160

ධම්මවිචය සම්බොජ්‍ඣඞ්‍ගය 1

1h., ©Buddhadasa

bu161

ධම්මවිචය සම්බොජ්‍ඣඞ්‍ගය 2

1h., ©Buddhadasa

bu162

ධම්මවිචය සම්බොජ්‍ඣඞ්‍ගය 3

1h., ©Buddhadasa

bu163

විරිය සම්බොජ්‍ඣඞ්‍ගය

1h., ©Buddhadasa

bu164

පීති සම්බොජ්‍ඣඞ්‍ගය 1

1h., ©Buddhadasa

bu165

පීති සම්බොජ්‍ඣඞ්‍ගය 2

1h., ©Buddhadasa

bu166

පස්‍සද්‍ධි සම්බොජ්‍ඣඞ්‍ගය 1

1h., ©Buddhadasa

bu167

පස්‍සද්‍ධි සම්බොජ්‍ඣඞ්‍ගය 2

1h., ©Buddhadasa

bu168

සමාධි සම්බොජ්‍ඣඞ්‍ගය 1

1h., ©Buddhadasa

bu169

සමාධි සම්බොජ්‍ඣඞ්‍ගය 2

1h., ©Buddhadasa

bu170

සමාධි සම්බොජ්‍ඣඞ්‍ගය 3

1h., ©Buddhadasa

bu171

උපෙක්ඛා සම්බොජ්‍ඣඞ්‍ගය 1

1h., ©Buddhadasa

bu172

උපෙක්ඛා සම්බොජ්‍ඣඞ්‍ගය 2

1h., ©Buddhadasa

bu173

ප්‍රකීර්ණක දේශනය

1h., ©Buddhadasa

bu174

සම්මා දිට්ඨි 1

1h., ©Buddhadasa

bu175

සම්මා දිට්ඨි 2

1h., ©Buddhadasa

bu176

සම්මා දිට්ඨි 3

1h., ©Buddhadasa

bu177

ආර්යෂඨාංගික මාර්ගය 1

1h., ©Buddhadasa

bu178

ආර්යෂඨාංගික මාර්ගය 2

1h., ©Buddhadasa

bu179

ආර්යෂඨාංගික මාර්ගය 3

1h., ©Buddhadasa

bu180

ආර්යෂඨාංගික මාර්ගය 4

1h., ©Buddhadasa

bu181

ආර්යෂඨාංගික මාර්ගය 5

1h., ©Buddhadasa
 

7.4. සබ්බ සංග්‍රහය

 

bu182

බෝධිපාක්‍ෂික සබ්බ සංග්‍රහය

1h., ©Buddhadasa

bu183

සබ්බ සංග්‍රහය 1

1h., ©Buddhadasa

bu184

සබ්බ සංග්‍රහය 2

1h., ©Buddhadasa
 

8. පච්චය සංග්‍රහය

 


8.1. පටිච්චසමුප්පාදය


bu185

පටිච්‍චසමුප්‍පාදය 1 – අවිද්‍යා

1h., ©Buddhadasa

bu186

පටිච්‍චසමුප්‍පාදය 2 – සංඛාර

1h., ©Buddhadasa

bu187

පටිච්‍චසමුප්‍පාදය 3 – විඤ්ඤාණ

1h., ©Buddhadasa

bu188

පටිච්‍චසමුප්‍පාදය 4 – නාම රූප

1h., ©Buddhadasa

bu189

පටිච්‍චසමුප්‍පාදය 5 – සළායතන 1

1h., ©Buddhadasa

bu190

පටිච්‍චසමුප්‍පාදය 6 – සළායතන 2

1h., ©Buddhadasa

bu191

පටිච්‍චසමුප්‍පාදය 7 – සළායතන 3

1h., ©Buddhadasa

bu192

පටිච්‍චසමුප්‍පාදය 8 – වේදනා, තණ්හා

1h., ©Buddhadasa

bu193

පටිච්‍චසමුප්‍පාදය 9 – තණ්හා, උපාදාන

1h., ©Buddhadasa

Next Page

ඔබ සතුව මෙහි සඳහන් නොවන A. D. M. බුද්ධදාස මහතාගේ පටිගත කරන ලද ධර්‍මදේශනා ඇත්නම් කරුණාකර ඊ මේල් මගින් අප වෙත දන්වන්න.

 
 

  © Copyright 2003. Sobhana.net. All Rights Reserved.