Legal
Downloads
Contact
 


පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමිපාණෝ

 

M. Sudassana Thero

ලබුනෝරුව අරණ්‍යවාසී පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමිපාණන් වහන්සේ.

sudassana.org
Talk List
Youtube Channel


 

link

සතිපට්ඨාන භාවනා මාර්ග ප්‍රතිපදාව

©Labunoruwa

mu001a

සම්මාදිට්ඨිය 1

40min., ©Labunoruwa

mu001b

සම්මාදිට්ඨිය 2

45min., ©Labunoruwa

mu001c

සම්මාදිට්ඨිය 3

1h. 15min., ©Labunoruwa

mu001d

සම්මාදිට්ඨිය 4

1h. 15min., ©Labunoruwa

mu001e

සම්මාදිට්ඨිය 5

1h. 15min., ©Labunoruwa

mu001f

සම්මාදිට්ඨිය 6

45min., ©Labunoruwa

mu002

සක්කායදිට්ඨිය දුරුකරන්නේ කෙසේ ද?

1h., ©Sri Lanka Radio

mu003

නිවන යනු කුමක් ද?

1h., ©Sri Lanka Radio

mu004

මජ්ඣෙ සූත්‍රය

1h., ©Labunoruwa

mu005

පටිච්චසමුප්පාදය

1h., ©Labunoruwa

mu006

සිල්වත්වීම යනු කුමක් ද?

1h., ©TNL

mu007

දුක නැති කරන්නේ කෙසේ ද?

1h., ©Labunoruwa

mu008

ධර්මසාකච්ඡාව 1

1h. 15min., ©Labunoruwa

mu009

අප්‍රමාදී බව

2h. 30min., ©Labunoruwa

mu010

සතර සතිපට්‍ඨානය

1h., ©Labunoruwa

mu011

ඕඝතරණ සූත්‍රය

1h. 30min., ©Labunoruwa

mu012

ගද්‍දුලබද්‍ධ සූත්‍රය

1h., ©Labunoruwa

mu013a

ධර්ම සාකච්ඡාව 2a

40min., ©Labunoruwa

mu013b

ධර්ම සාකච්ඡාව 2b

40min., ©Labunoruwa

mu013c

ධර්ම සාකච්ඡාව 2c

40min., ©Labunoruwa

mu013d

ධර්මසාකච්ඡාව 2d

40min., ©Labunoruwa

mu014a

සම්‍මාදිට්ඨිය a

1h. 40min., ©Labunoruwa

mu014b

සම්‍මාදිට්ඨිය b

40min., ©Labunoruwa

mu014c

සම්‍මාදිට්ඨිය - සාකච්ඡාව

3h., ©Labunoruwa

mu015

චතුරාර්ය සත්‍යය

1h. 15min., ©Labunoruwa

mu016

නිවනට මග - සාකච්ඡාව

1h., ©Labunoruwa

mu017

පිළිකුල් භාවනාව, හේතුඵල වාදය - සාකච්ඡාව

1h. 15min., ©Labunoruwa

mu018

භාවනාව

1h., ©Labunoruwa

mu019

චතුරාර්ය සත්‍යය - සාකච්ඡාව

1h. 30min., ©Labunoruwa

mu020a

ශ්‍රද්ධාව 1

2h., ©Labunoruwa

mu020b

ශ්‍රද්ධාව 1

1h. 45min., ©Labunoruwa

mu021a

ධර්ම සාකච්ඡාව 3a

20min., ©Labunoruwa

mu021b

ධර්ම සාකච්ඡාව 3b

1h., ©Labunoruwa

mu021c

ධර්ම සාකච්ඡාව 3c

1h., ©Labunoruwa

mu021d

ධර්ම සාකච්ඡාව 3d

20min., ©Labunoruwa

mu022a

උතුම් වූ ශ්‍රී සද්‍ධර්මය 1

1h., ©Labunoruwa

mu022b

උතුම් වූ ශ්‍රී සද්‍ධර්මය 2

1h., ©Labunoruwa

mu023a

ධර්ම සාකච්ඡාව 4a

1h., ©Labunoruwa

mu023b

ධර්ම සාකච්ඡාව 4b

1h. 15min., ©Labunoruwa

mu023c

ධර්ම සාකච්ඡාව 4c

20min., ©Labunoruwa

mu024

නිවන

2h., ©Sri Lanka Radio

mu025

නිවන

2h. 30min., ©Labunoruwa

mu026

උපාදානස්කන්‍ධ

1h., ©Labunoruwa

mu027

ඇවිලගත් සසර

1h., ©Labunoruwa

mu028a

ධර්ම සාකච්ඡාව 5a

25min., ©Labunoruwa

mu028b

ධර්ම සාකච්ඡාව 5b

1h. 30min., ©Labunoruwa

mu029

සසර ගමන

1h., ©Labunoruwa

mu030a

සතර සතිපට්‍ඨානය

1h., ©Labunoruwa

mu030b

සතර සතිපට්‍ඨානය - සාකච්ඡාව

40min., ©Labunoruwa

mu031

සලායතන නිරොධය

1h. 30min., ©Labunoruwa

mu032a

දුක්‍ඛ සත්‍යය

2h., ©Labunoruwa

mu032a

දුක්‍ඛ සත්‍යය - සාකච්ඡාව

2h., ©Labunoruwa

mu033a

ධර්ම සාකච්ඡාව 6a (අන්තර්ජාලයෙන්)

1h. 15min., ©Labunoruwa

mu033b

ධර්ම සාකච්ඡාව 6b (අන්තර්ජාලයෙන්)

45min., ©Labunoruwa

mu033c

ධර්ම සාකච්ඡාව 6c (අන්තර්ජාලයෙන්)

1h., ©Labunoruwa

mu034

දුක්‍ඛ සත්‍යය

1h., ©Labunoruwa

mu035

ධර්ම සාකච්ඡාව 7

1h., ©Labunoruwa

mu036

ගද්‍දුලබද්‍ධ සූත්‍රය

45min., ©Labunoruwa

mu037a

ධර්ම සාකච්ඡාව 8a

1h. 30min., ©Labunoruwa

mu037b

ධර්ම සාකච්ඡාව 8b

1h., ©Labunoruwa

mu037c

ධර්ම සාකච්ඡාව 8c

1h., ©Labunoruwa

mu037d

ධර්ම සාකච්ඡාව 8d

20min., ©Labunoruwa

mu038a

රූප ධර්ම 1

45min., ©Labunoruwa

mu038b

රූප ධර්ම 2

45min., ©Labunoruwa

mu038c

රූප ධර්ම 3

45min., ©Labunoruwa

mu038d

රූප ධර්ම 4

45min., ©Labunoruwa

mu038e

රූප ධර්ම 5

30min., ©Labunoruwa

mu039

ආර්ය ධන

40min., ©Labunoruwa

mu040

කුසල් අකුසල්

1h. 30min., ©Labunoruwa

mu041

ආනාපානසති භාවනාව

1h., ©Labunoruwa

mu042

තණ්හාව

1h. 15min., ©Labunoruwa

mu043

ජරා මරණ

1h. 40min., ©Labunoruwa

mu044

ධර්ම සාකච්ඡාව

2h., ©Labunoruwa

mu045

මිථ්‍යාදෘශ්ඨි

1h. 30min., ©Labunoruwa

mu046

කාමය

1h. 30min., ©Labunoruwa

mu047

ධර්ම සාකච්ඡාව

1h. 30min., ©Labunoruwa

mu048a

ධර්ම සාකච්ඡාව 9a

1h. 40min., ©Labunoruwa

mu048b

ධර්ම සාකච්ඡාව 9b

30min., ©Labunoruwa

mu049a

ඇත්කුණ 1

30min., ©Labunoruwa

mu049b

ඇත්කුණ 2

30min., ©Labunoruwa

mu050a

සීලය 1

30min., ©Labunoruwa

mu050b

සීලය 2

30min., ©Labunoruwa

mu050c

සීලය 3

30min., ©Labunoruwa

mu050d

සීලය 4

45min., ©Labunoruwa

mu051a

චතුරාර්ය සත්‍යය 1

45min., ©Labunoruwa

mu051b

චතුරාර්ය සත්‍යය 1

45min., ©Labunoruwa

mu051c

චතුරාර්ය සත්‍යය 1

1h., ©Labunoruwa

mu052

දුක්ඛ සත්‍යය හැඳින්වීම

1h., ©Labunoruwa

mu053

දුක්ඛ සත්‍යය - ධර්මසාකච්ඡාව

1h., ©Sri Lanka Radio

mu054

වත්‍ථුනානත්‍ථ ඤාණය

1h., ©The Buddhist

mu055a

සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය 1 - කම්මපථවාරය

1h., ©The Buddhist

mu055b

සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය 2 - ආහාරවාරය

1h., ©The Buddhist

mu055c

සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය 3 - සච්චවාරය

1h., ©The Buddhist

mu055d

සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය 4 - ජරාමරණවාරය

1h., ©The Buddhist

mu055e

සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය 5 - ජාතිවාරය

1h., ©The Buddhist

mu055f

සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය 6 - භවවාරය

1h., ©The Buddhist

mu055g

සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය 7 - උපාදානවාරය

1h., ©The Buddhist

mu055h

සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය 8 - තණ්හාවාරය

1h., ©The Buddhist

mu055i

සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය 9 - වෙදනාවාරය

1h., ©The Buddhist

mu055j

සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය 10 - ඵස්සවාරය

1h., ©The Buddhist

mu055k

සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය 11 - සළායතනවාරය

45min., ©The Buddhist

mu055l

සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය 12 - නාමරූපවාරය

45min., ©The Buddhist

mu055m

සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය 13 - විඤ්ඤාණවාරය

1h., ©The Buddhist

mu055n

සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය 14 - සංඛාරවාරය

1h., ©The Buddhist

mu055o

සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය 15 - අවිජ්ජාවාරය

1h., ©The Buddhist

mu055p

සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය 16 - ආසවවාරය

1h. 15min., ©The Buddhist

mu056

2600 සම්බුද්‍ධත්‍ව ජයන්ති ධර්මදේශනය

1h., ©The Buddhist

mu057

උදකූපම පුග්ගල සූත්‍රය

1h. 30min., ©Labunoruwa

mu058

භාවනාව

1h., ©Labunoruwa

mu059

ධර්ම සාකච්ඡාව - උපාදානය

1h., ©Labunoruwamu061

ආශ්‍රවක්‍ෂය කිරීම

1h. 15min., ©The Buddhist

mu062a

මජ්ඣෙ සූත්‍රය - හැඳින්වීම

1h., ©The Buddhist

mu062b

මජ්ඣෙ සූත්‍රය 1 - ඵස්ස වාරය

1h., ©The Buddhist

mu062c

මජ්ඣෙ සූත්‍රය 2 - අතීතානාගත වාරය

1h., ©The Buddhist

mu062d

මජ්ඣෙ සූත්‍රය 3 - සුඛ දුක්ඛ වාරය

1h., ©The Buddhist

mu062e

මජ්ඣෙ සූත්‍රය 4 - නාම රූප වාරය

1h., ©The Buddhist

mu062f

මජ්ඣෙ සූත්‍රය 5 - ආයතන වාරය

1h., ©The Buddhist

mu062g

මජ්ඣෙ සූත්‍රය 6 - සක්කාය වාරය

1h., ©The Buddhist

mu063

බුදුරජාණන් වහන්සේ

1h., ©The Buddhist

mu064

අරක සූත්‍රය

1h., ©The Buddhist

mu065

කලහවිවාද සූත්‍රය

1h., ©The Buddhist

mu066

කාම නිරොධය

1h., ©The Buddhist

mu067

ලබුනෝරුව විනය දේශනා

15h., ©Labunoruwa

mu068a

රූපස්කන්‍ධය 1

45min., ©Labunoruwa

mu068b

රූපස්කන්‍ධය 2

45min., ©Labunoruwa

mu068c

රූපස්කන්‍ධය 3

45min., ©Labunoruwa

mu068d

රූපස්කන්‍ධය 4

30min., ©Labunoruwa

mu068e

රූපස්කන්‍ධය 5

45min., ©Labunoruwa

mu068f

රූපස්කන්‍ධය 6

30min., ©Labunoruwa

mu068g

රූපස්කන්‍ධය 7

40min., ©Labunoruwa

mu068h

රූපස්කන්‍ධය 8

30min., ©Labunoruwa

mu068i

රූපස්කන්‍ධය 9

50min., ©Labunoruwa

mu068j

රූපස්කන්‍ධය 10

40min., ©Labunoruwa

mu069

ධර්ම සාකච්ඡාව - සක්කායදිට්ඨිය

1h. 30min., ©Labunoruwa

mu070

ධර්ම සාකච්ඡාව - දිට්ඨිය යනු කුමක් ද?

1h. 40min., ©Labunoruwa

mu071

ධර්ම සාකච්ඡාව - මාර්ගය

1h. 15min., ©Labunoruwa

mu072

ධර්ම සාකච්ඡාව - සාසනය යනු කුමක් ද?

1h. 45min., ©Labunoruwa

mu073

ධර්ම සාකච්ඡාව - භාවනාව

1h., ©Labunoruwa

mu074

ධර්ම සාකච්ඡාව - සිත

30min., ©Labunoruwa

mu075

ධර්ම සාකච්ඡාව - රූප

10min., ©Labunoruwa

mu076

ධර්ම සාකච්ඡාව - මාර්ගය

1h., ©Labunoruwa

mu077

ධර්ම සාකච්ඡාව - පඤ්ච විඤ්ඤාණය

1h. 45min., ©Labunoruwa

mu078

ධර්ම සාකච්ඡාව - සිව් ආශ්‍රව

45min., ©Labunoruwa

mu079

ධර්ම සාකච්ඡාව - ආරම්මණ

1h., ©Labunoruwa

mu080

ධර්ම සාකච්ඡාව - ආශ්‍රවක්‍ෂය කිරීම

1h. 40min., ©Labunoruwa

mu081

භූත සූත්‍රය - අනුපාදා විමුක්තිය

1h., ©Labunoruwa

mu082

කාම නිරොධය

1h. 30min., ©Labunoruwa

mu083

බුද්ධ ධර්මය

1h., ©Labunoruwa

mu084

සාරොපම සූත්‍රය

1h., ©Labunoruwa

mu085

පින් කිරීම

45min., ©Labunoruwa

mu086

ලෝකයේ කෙලවර

1h., ©Labunoruwa

mu087

ජාතිය

1h. 45min., ©Labunoruwa

mu088

ධර්ම සාකච්ඡාව - සම්මාදිට්ඨිය

1h. 45min., ©Labunoruwa

mu089

බ්‍රහ්මචරිය කුමක් සඳහා ද?

1h. 15min., ©Labunoruwa

mu090

ධර්ම සාකච්ඡාව - ආයතන

1h. 30min., ©Labunoruwa

mu091

මහා ගොපාල සූත්‍රය

1h. 30min., ©Labunoruwa

mu092

සබ්බාසව සූත්‍රය

1h. 15min., ©Labunoruwa

mu093a

සතිපට්‍ඨාන සූත්‍රය - කායානුපස්සනාව 1

40min., ©The Buddhist

mu093b

සතිපට්‍ඨාන සූත්‍රය - කායානුපස්සනාව 2

1h. 15min., ©The Buddhist

mu093c

සතිපට්‍ඨාන සූත්‍රය - කායානුපස්සනාව 3 (භාවනා)

1h. 45min., ©The Buddhist

mu093d

සතිපට්‍ඨාන සූත්‍රය - කායානුපස්සනාව 4

2h., ©The Buddhist

mu093e

සතිපට්‍ඨාන සූත්‍රය - කායානුපස්සනාව 5

1h. 20min., ©The Buddhist

mu093f

සතිපට්‍ඨාන සූත්‍රය - වෙදනානුපස්‍සනාව හා චිත්‍තානුපස්‍සනාව

1h. 15min., ©The Buddhist

mu093g

සතිපට්‍ඨාන සූත්‍රය - ධම්‍මානුපස්‍සනාව 1

1h. 30min., ©The Buddhist

mu093h

සතිපට්‍ඨාන සූත්‍රය - ධම්‍මානුපස්‍සනාව 2

1h., ©The Buddhist

mu094a

වෙදනාස්කන්‍ධය 1

30min., ©Labunoruwa

mu094b

වෙදනාස්කන්‍ධය 2

45min., ©Labunoruwa

mu094c

වෙදනාස්කන්‍ධය 3

40min., ©Labunoruwa

mu094d

වෙදනාස්කන්‍ධය 4

30min., ©Labunoruwa

mu095a

පටිච්චසමුප්පාදය 1

1h. 30min., ©Labunoruwa

mu095b

පටිච්චසමුප්පාදය 2

1h. 30min., ©Labunoruwa

mu096

චෙතොවිමුක්තිය - අන්තර්ජාලයෙන්

1h. 30min., ©Labunoruwa

mu097a

නිවනට මග 1

2h. 30min., ©Labunoruwa

mu097b

නිවනට මග 2

1h. 30min., ©Labunoruwa

mu098

විදර්ශනා භාවනාව

45min., ©Labunoruwa

mu099

ධර්ම සාකච්ඡාව - මාතලේ දී

2h. 15min., ©Labunoruwa

mu100

චෙතොවිමුක්තිය - මහනුවර දී

1h. 15min., ©Labunoruwa

mu101

චෙතොවිමුක්තිය - මාතලේ දී

1h. 15min., ©Labunoruwa

mu102

ධර්ම සාකච්ඡාව - පටිච්චසමුප්පාදය

45min., ©Labunoruwa

mu103

ධර්ම සාකච්ඡාව - බසවක්කුලමේ දී

1h. 45min., ©Labunoruwa

mu104

පටිච්චසමුප්පාදය - බසවක්කුලමේ දී

1h., ©Labunoruwa

mu105

පටිච්චසමුප්පාදය - අන්තර්ජාලයෙන්

1h. 30min., ©Labunoruwa

mu106

සමථ, විදර්ශනා භාවනා

1h. 45min., ©Labunoruwa

mu107

පඤ්‍ච මාරයෝ

2h. 30min., ©Labunoruwa

mu108

අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම

1h. 45min., ©Labunoruwa

mu109

නිර්වාණය යනු කුමක් ද?

2h., ©Labunoruwa

mu110a

අසංඛත යනු කුමක් ද?

2h., ©Labunoruwa

mu110b

ධර්ම සාකච්ඡාව - අසංඛත

1h. 30min., ©Labunoruwa

mu111

සියළු සංස්කාර ධර්මයෝ අනිත්‍යයි

1h., ©Labunoruwa

mu112a

අනුපාදා පරිනිර්වාණය 1

2h., ©Labunoruwa

mu112b

අනුපාදා පරිනිර්වාණය 2

1h. 20min., ©Labunoruwa

mu113

අට ලෝ දහම

2h. 45min., ©Labunoruwa

mu114a

ධර්මය දැකීම 1

1h. 30min., ©Labunoruwa

mu114b

ධර්මය දැකීම 2

2h., ©Labunoruwa

mu115a

විඤ්ඤාණය 1

2h., ©Labunoruwa

mu115b

විඤ්ඤාණය 2

2h., ©Labunoruwa

mu116

රූප උපාදානස්කන්ධය හැඳින්වීම (Adelaide 2014-04-12)

1h. 30min., ©Labunoruwa

mu117

සබ්බ පාපස්ස අකරණං (Adelaide 2014-04-14)

2h., ©Labunoruwa

mu118a

Sidney දේශනා - හැඳින්වීම

2h., ©Labunoruwa

mu118b

Sidney දේශනා - 1 දිනය 1

1h. 30min., ©Labunoruwa

mu118c

Sidney දේශනා - 1 දිනය 2

1h. 15min., ©Labunoruwa

mu118d

Sidney දේශනා - 1 දිනය 3

30min., ©Labunoruwa

mu118e

Sidney දේශනා - 2 දිනය 1

1h. 10min., ©Labunoruwa

mu118f

Sidney දේශනා - 2 දිනය 2

45min., ©Labunoruwa

mu118g

Sidney දේශනා - 3 දිනය 1

1h. 10min., ©Labunoruwa

mu118h

Sidney දේශනා - 3 දිනය 2

2h., ©Labunoruwa

mu118i

Sidney දේශනා - 3 දිනය 3

30min., ©Labunoruwa

mu118j

Sidney දේශනා - 4 දිනය 1

1h. 20min., ©Labunoruwa

mu118k

Sidney දේශනා - 4 දිනය 2 - ධර්ම සාකච්ඡාව

1h. 30min., ©Labunoruwa

mu118l

Sidney දේශනා - 4 දිනය 3

30min., ©Labunoruwa

mu119

පොසොන් පොහෝ දින ලබුනෝරුවේ දී

2h. 15min., ©Labunoruwa

link

විභජ්ජවාද මහ සඟ සමුළුවේ දී කල දේශනය

1h., ©Labunoruwa


 

 
 

  © Copyright 2003. Sobhana.net. All Rights Reserved.